کتاب مقدس
ارایه شده از وب سایت www.masihiat.org

وب سایت مسیحیت

لطفا کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنید

عهد عتیق
عهد عتیق یا عهد قدیم کتاب مقدس یهودیان است که مسیحیان نیز آن را پذیرفته و به عنوان بخش اول از دو بخش کتاب مقدس قرار داده‌اند.

عهد جدید
عَهدِ جَدید اصطلاحی است که مسیحیان برای اشاره به بخشی از کتاب مقدس که به زندگی عیسی و پیروانش می پردازد استفاده می کنند و در عام به انجیل شهرت دارد • Gn - 1    پيدايش
 • Ex - 2    سفر خروج
 • Lv - 3    لاويان
 • Nm - 4    اعداد
 • Dt - 5    تثنييه
 • Js - 6   يشوع
 • Jg* - 7   داوران
 • Rt - 8    روت
 • 1Sm - 9   اول سموئيل
 • 2Sm - 10   دوم سموئيل
 • 1Kn - 11    اول پادشاهان
 • 2Kn - 12   دوم پادشاهان
 • 1Ch - 13    اول تواريخ
 • 2Ch - 14    دوم تواريخ
 • Ez - 15    عزرا
 • Nh - 16    نحيميا
 • Es - 17    استر
 • Jb - 18   ايوب
 • Ps - 19    مزامير
 • Pr - 20    امثال
 • Ec - 21   جامعه
 • Sn - 22   غزلی از غزلها
 • Is - 23   اشعيا
 • Jr - 24    ارمييا
 • Lm - 25    نوحه
 • Ek* - 26    حزقيال
 • Dn - 27   دانيال
 • Hs - 28    هوزيا
 • Jl - 29   يوئيل
 • Am - 30   عاموس
 • Ob - 31    عوبيديا
 • Jn - 32    يونس
 • Mc - 33    ميکاه
 • Na* - 34    ناحوم
 • Hk* - 35    حبقوق
 • Zp - 36    ضفينيا
 • Hg - 37    حجی
 • Zc - 38    زکريا
 • Ml - 39    ملاکی


 • Mt - 40    متی
 • Mr - 41    مرقس
 • Lk - 42   لوقا
 • Jh - 43    يوحنا
 • Ac - 44    اعمال رسولان
 • Rm - 45    روميان
 • 1Cr - 46    اول قرنتيان
 • 2Cr - 47    دوم قرنتيان
 • Gl - 48   غلاطيان
 • Ep - 49   افسسيان
 • Ph - 50    فيليپيان
 • Cl - 51    کولوسيان
 • 1Th - 52    اول تسالونيکيان
 • 2Th - 53   دوم تسالونيکيان
 • 1Tm - 54   اول تيموتيوس
 • 2Tm - 55    دوم تيموتيوس
 • Tt - 56    تايتوس
 • Pl* - 57    فيلمان
 • Hb - 58   عبرانيان
 • Jm - 59    يعقوب
 • 1Pt - 60   اول پترس
 • 2Pt - 61   دوم پترس
 • 1Jh - 62   اول يوحنا
 • 2Jh - 63   دوم يوحنا
 • 3Jh - 64    سوم يوحنا
 • Jd - 65    يهودا
 • Rv - 66    مکاشفه